Zaloguj
Reklama

Na jaką pomoc mogą liczyć samotne matki?

Mama z dzieckiem
Fot. ojoimages
Mama z dzieckiem
(0)

Samotne matki - jest ich w Polsce około 2 milionów.

Reklama

Samotne macierzyństwo to nie zawsze dobrowolna decyzja.

Utrata dachu nad głową, przemoc, choroba alkoholowa w rodzinie czy utraty pracy i środków do życia - to powody, dla których samotne matki są zmuszone szukać pomocy w odpowiednich instytucjach.

Na co może liczyć samotna matka?

Zasiłek rodzinny to podstawowa forma pomocy z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przysługuje on rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 539 złotych lub 623 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

- 77 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
- 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku do ukończenia 18 roku życia
- 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

W przypadku urodzenia dziecka można ubiegać się o:

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, pod uwagę brany jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Kolejnym warunkiem jest to, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Tutaj także wymagany jest pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Inne dodatki to:

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Samotne matki mogą także liczyć na pomoc wielu stowarzyszeń i fundacji - ich zadaniem jest nie tylko pomoc materialna, ale także psychologiczna, która jest nieoceniona dla samotnych matek.

Fundacje organizują róznego rodzaju wyjazdy dla dzieci, a w czasie roku szkolnego pomagają w nauce. Stowarzyszenia i fundacje są nieocenioną pomocą dla kobiet, które bardzo często muszą stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z samotnym macierzyństwem.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Reklama
(0)
Komentarze