Zaloguj
Reklama

Zmiany w świadczeniach rodzinnych.

Autorzy: Agata Szostek, aplikant radcowski
Zmiany w świadczeniach rodzinnych.
Fot. ojoimages
(5)

W rozpoczynającym się z dniem 1 września 2006r. i trwającym do 31 sierpnia 2007r. nowym okresie zasiłkowym wzrosną niektóre świadczenia rodzinne.

Reklama

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; zapomoga wypłacana przez gminy, kiedy to rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka popularnie zwana „becikowym.”

Od 1 września 2006r. zmieni się wysokość zasiłku rodzinnego i zasady wypłaty gdyż o jego wysokości zadecyduje wiek dziecka a nie jak do tej pory było, liczba dzieci w rodzinie. Zwiększony będzie zasiłek pielęgnacyjny a także dodatki do zasiłku rodzinnego, ale nie wszystkie. Wyższe będą cztery z siedmiu dodatków : z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- dodatek jednorazowy, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Pozostałe, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, nie ulegają zmianie.

 Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości świadczeń rodzinnych, które wynoszą:

 1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł;
 2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
  1. 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,
  2. 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci;
 4. świadczenie pielęgnacyjne - 420,00 zł miesięcznie;
 5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Od 1 września świadczenia rodzinne wypłacają urzędy gminy lub miasta albo upoważnione do tego przez wójta, burmistrza czy prezydenta, ośrodki pomocy społecznej.

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Zgodnie z nowymi zasadami o wysokości zasiłku rodzinnego zadecyduje wiek dziecka a nie jak do tej pory liczba dzieci w rodzinie.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny a komu nie ?

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ( orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności ), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

 3. osobie uczącej się co oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się;

Zasiłek rodzinny należy się na dziecko do chwili ukończenia 18 lat lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia.
Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej to do 24. roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:

 

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. (43) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie

 1. 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 65,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków ustala się na dany okres zasiłkowy, od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.Wzór wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki do niego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Reklama
(5)
Komentarze