Zaloguj
Reklama

Konwencja o prawach dziecka - co się w niej znajduje?

Świat w rękach dzieci
Fot. shutterstock
Świat w rękach dzieci
(0)

Konwencja o prawach dziecka została uchwalona w 1989 roku, a mimo to część dorosłych i dzieci nadal nie wie, co tak naprawdę zawiera ten dokument. Warto znać jego treść, ponieważ informuje on o wielu podstawowych prawach dziecka, wśród których wymieniono również... prawo dziecka do wypoczynku. Co gwarantuje osobom niepełnoletnim Konwencja o prawach dziecka? Regulacje zawarte w tym dokumencie dotyczą zarówno podstawowych praw, takich jak możliwość korzystania przez dzieci z bezpłatnej edukacji, jak i zasad postępowania z dziećmi naruszającymi przepisy prawa karnego.

Reklama

Konwencja o prawach dziecka jest dokumentem z 1989 roku, uchwalonym wtedy przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikowała ją dwa lata po jej powstaniu, to jest w 1991 roku. W myśl zasad Konwencji o prawach dziecka działa międzynarodowa organizacja UNICEF.

Dokument zawiera wiele ważnych informacji dotyczących różnych praw dzieci. Znajdują się w nim m.in. informacje o:

 • tym, że każde dziecko ma bezsprzeczne prawo do życia,
 • prawach dzieci do bezpłatnej i obowiązkowej podstawowej edukacji,
 • tym, że każde dziecko (przy braku ewidentnych przyczyn do tego) nie może być oddzielone od swoich rodziców,
 • konieczności walki z nielegalnym transferem dzieci,
 • prawie dziecka do swobody wypowiedzi, myśli, wyznania i sumienia,
 • odpowiedzialności obojga rodziców za wychowanie dziecka,
 • konieczności stwarzania bezpiecznego środowiska dzieciom, które muszą z jakichś przyczyn być odebrane swoim opiekunom,
 • prawach dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie,
 • konieczności dbania o dobry stan zdrowotny populacji dziecięcej (np. poprzez prowadzenie badań profilaktycznych czy zwalczanie niedożywienia),
 • prawach dzieci do wypoczynku i posiadania czasu wolnego,
 • konieczności ustalania odpowiednich regulacji dotyczących podejmowania pracy przez osoby nieletnie,
 • przeciwdziałaniu nakłanianiu lub zmuszaniu dzieci do podejmowania czynności seksualnych,
 • tym, że dziecko nie może być poddawane torturom czy poniżającym karom,
 • postępowaniu z dziećmi, które naruszyły w jakiś sposób przepisy prawa karnego.

W ramach Konwencji ustanowiony został również Komitet Praw Dziecka.

Zapisy istniejące w Konwencji o prawach dziecka mogą wydawać się dość banalne, jednak dokument ten z pewnością jest istotny – w końcu w wielu regionach świata prawa dzieci wciąż są łamane. Konwencja nie została stworzona po to, by utrudniać życie rodzicom (np. poprzez domaganie się przez dziecko wypoczynku w związku z tym, że ma ono przecież do niego zagwarantowane prawo) – ma ona podkreślać, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i tak jak każdy żyjący człowiek mają one swoje prawa.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze