Zaloguj
Reklama

Mózgowe porażenie dziecięce – zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego a typ kliniczny choroby

Autorzy: Bax M, Tydeman C, Flodmark O
Mózgowe porażenie dziecięce – zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego a typ kliniczny choroby
Fot. Pantherstock
(5)

Dzieci, u których stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce, wykonano obrazowanie metoda rezonansu magnetycznego.

Reklama

To wieloośrodkowe badanie przekrojowe zostało przeprowadzone na wybranej losowo grupie 585 pacjentów ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym (CP – cerebral palsy). Dzieci urodziły się w latach 1996–99. 431 z nich zostało poddanych ocenie klinicznej, a u 351 wykonano obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Ocena kliniczna objęła: standardowe badanie kliniczne, analizę specjalnych kwestionariuszy wypełnionych przez rodziców, a także zebranie danych położniczych, genetycznych i ewentualnych danych na temat zaburzeń metabolicznych u badanych dzieci.

Odnotowano wysoki odsetek infekcji u matek dzieci z CP. Wyniósł on 39.5% (n=158). 235 dzieci było urodzonych o czasie, 47 (10.9%) znacznie przed czasem (<28 tygodnia). 12% dzieci było urodzonych z ciąży mnogiej (n=51). Klinicznie u 34.4% występowało CP z diplegią, u 26.2% występowało CP z hemiplegią, u 18.6% z kwadruplegią, 14.4% miało dyskinezy, 3.9% ataksję, a u pozostałych 2.6% występowały niesklasyfikowane formy CP.

 

W obrazie MRI najczęściej stwierdzano okołokomorową leukomalację (42.5%), zmiany patologiczne w obrębie jąder podstawy (12.8%), zmiany korowo-podkorowe (9.4%), malformacje (9.1%), ogniskowe zawały (7.4%) i inne zmiany niesklasyfikowane (7.1%). Tylko 11.7% dzieci, u których wykonano MRI, nie miało w obrazie żadnych zmian patologicznych. Zmiany w MRI dość dobrze korelowały z obrazem klinicznym choroby.

 

Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto wnioski, iż to nie zdarzenia ginekologiczne odgrywają najistotniejszą rolę w występowaniu CP. Ważniejsze wydaje się leczenie zakażeń występujących u matki w okresie ciąży. Ponadto ciąże mnogie powinny być szczególnie dobrze monitorowane, a każde dziecko z klinicznym rozpoznaniem CP powinno mieć wykonane badanie MRI w celu określenia typu zmian mózgowych i ich rozległości.
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze